Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til EMM-A Tidsskrift for miljøarbeid?
Gå til innlogging

Trenger du brukernavn/passord?
Gå til registrering

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

 

Forfatterinstruks

Innsending av manus

Manus kan sendes inn på to måter:

1. På e-post til emma@sosialvitenskap.net

2. Manus kan også sendes inn elektronisk fra dette nettstedet: Du må være innlogget og ha registrert deg som forfatter. (Dersom du bare har registrert deg som leser; Logg inn, og klikk på ”Min profil” i menyen til venstre. Legg så til rollen forfatter og lagre endringene.)

Gå inn på Min side, og klikk på ”Forfatter” litt nede på siden. Klikk deretter på ”Nytt manus” i menyen til venstre. Deretter er det bare å følge instruksene.

Sørg for at du velger riktig seksjon som du vil sende manuskriptet inn til. Dersom du er i tvil, klikk på ”HJEM” og så ”OM” i toppmenyen og så på ”Seksjonsretningslinjer” litt nede på siden.

Manuskriptet skal være gjennomarbeidet og språkrettet.

Manuskript standard

En forsknings- eller fagartikkel bør ikke overstige 30 000 tegn inkludert mellomrom. Litteraturliste og eventuelle noter regnes som en del av artikkelen. Bokmeldinger, debattinnlegg og andre faglige bidrag bør ikke overstige 6000 tegn inkludert mellomrom.

Første side skal inneholde forfatternavn, en kortfattet forfatterpresentasjon med navn, fødselsår, nåværende stilling, arbeidssted, adresse og e-postadresse og artikkelens tittel. Det er også ønskelig med et foto av forfatter - dette vedlegges som egen fil.

Andre side skal inneholde artikkelens tittel og eventuelle undertittel, videre en kortfattet ingress hvor artikkelens hovedpoeng trekkes frem.

Fra side tre følger artikkelteksten.

Tabeller og figurer nummereres og markeres etter plassering i teksten. Disse vedlegges manus som egne dokumenter. Markering gjøres i parentes hvor tabell eller figur skal plasseres. For eksempel (Tabell 1).

Til sist kommer litteraturliste som skal være alfabetisk ordnet.

Manuskriptet skal være uformatert. Overskrifter kan nyttes i inntil tre nivåer. Overskriftene merkes bakerst med en parentes.

Eksempler:

  • Metode (Overskrift 1)
  • Metodiske drøftinger (Overskrift 2)
  • Svakheter ved metoden (Overskrift 3)

 

Litteraturhenvisninger

Henvisninger skal gis i teksten med forfatterens navn og årstall i parentes. Alle henvisninger skal finnes igjen i litteraturlisten bakerst i manuskriptet under overskriften ”Litteratur”. Tidsskriftet bruker referansesystemet APA - helst versjon 6. Du kan finne en veiledning om dette her: 

http://www.kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx

 

Fagfellevurdering

Artikler som sendes inn til seksjonen for fagfellevurderte artikler skal ha et engelsk sammendrag og keywords. Redaksjonen avgjør hvorvidt manuskriptet blir sendt til fagfellevurdering.

Korrektur

Manuskript som utgis vil bli sendt til forfatteren for korrekturlesing. Sider med korrekturfeil returneres til tidsskriftet innen en uke etter at det er mottatt.

 

 

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

  1. Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  2. Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  3. Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
  4. Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  5. Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
  6. Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, er særinstruksen for å Sikre anonym Fagvurdering) fulgt. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)
 

Erklæring om copyright

Forfatter beholder alle rettigheter til publiserte artikler.Forfatter gir EMM-A rett til førstegangspublisering.

 

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.